EN

Tedarikçiler için İş Etiği ve Davranış Kuralları

ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“ASELSAN”) olarak tüm tedarikçilerimizden beklentimiz; işbu metinde yer alan iş etiği ve davranış kurallarının benimsenmesi, çalışma ortamlarında uygulanması ve tüm çalışanları ile paylaşılarak çalışanlarının da bu kurallara gerekli özeni göstermelerinin sağlanmasıdır.

1. YASAL UYGULAMALAR

Mevzuat ve Sözleşmelere Uyum

Tedarikçiler ticari faaliyetlerinde, yürürlükteki tüm mevzuat ile birlikte imzalanan sözleşme hükümlerine uygun hareket ederler.

Rekabet Hukuku

Tedarikçiler, rekabete aykırı iş veya işlemlerde bulunmazlar. Faaliyet alanlarını düzenleyen mevzuat hükümlerine tam uyumla iş yaparlar.

Rüşvet ve Yolsuzluk

Tedarikçiler, kurum, kuruluş veya gerçek kişilere rüşvet, ödeme veya değeri olan herhangi bir şey vermez, teklif etmez veya kurum, kuruluş veya kişilerden bu amaçla verilenleri kabul etmezler. Tedarikçiler, rüşvet ve yolsuzluğu hiçbir şekilde hoş görmez ve bu hususlarda tutarlı ve duyarlı davranırlar.

2. ÇALIŞMA KOŞULLARI

Ayrımcılık

Tedarikçiler; işe alım, terfi, tazminat, yan faydalar, eğitim, zorunlu işten çıkarma, işi sonlandırma gibi istihdamla ilgili bütün kararlarda; dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapamazlar.

Tazminat ve Ücretlendirme

Tedarikçilerin çalışanlarına ödedikleri ücret, fazla mesai veya ücrete bağlı tüm haklar, yürürlükteki İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat düzenlemelerine göre belirlenen tutarlara eşit veya daha fazla olmalıdır.

Zorla Çalıştırma

Tedarikçiler, sadece gönüllü iş gücü kullanır ve kendi özgür iradeleri ile çalışmak isteyen personeli istihdam eder. Personeline çalışması için herhangi bir tehdit veya güç uygulamaz, sahte iddialarda bulunmaz veya başka tür bir baskı yoluyla zor kullanmaz.

Çocuk ve Genç İşgücü

Tedarikçiler, mevzuat düzenlemelerinde daha yüksek bir yaş sınırı belirtilmediği sürece zorunlu eğitimini tamamlamamış ve 15 yaşın altında bulunan kişileri istihdam etmemelidir. Bununla birlikte tedarikçiler, sanayie ait işlerde onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçileri gece çalıştıramazlar.

Çalışma Saatleri

Tedarikçiler, çalışma saatleri ve fazla mesai başta olmak üzere çalışma düzenine ilişkin hususlarda yürürlükteki mevzuat düzenlemelerine uygun hareket ederler.

Temel İnsan Hakları

Tedarikçiler, her bir bireyin saygınlığına, özel hayatının gizliliğine, düşüncesini açıklama özgürlüğüne ve haklarına saygılı davranır.

Birlik Kurma ve Toplu Pazarlık Özgürlüğü

Tedarikçiler, çalışanlarının yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını tanır, çalışanlarına bu tür yasal organizasyonlara veya sendikalara katılmalarından dolayı ayrımcılık ve baskı uygulayamazlar.

Bezdirinin Önlenmesi

Tedarikçiler, işyerinde veya iş sebebiyle bulunulan herhangi bir yerde çalışanların fiziksel, cinsel, psikolojik veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesine müsaade etmez, hukuka ve etik kurallara aykırı bu tür olay veya davranışlara hiçbir şekilde hoşgörü göstermezler. Tedarikçiler, çalışana yapılan bezdiriyi görmezden gelmezler, bunları yapanları koruyucu, teşvik edici, kolaylaştırıcı eylem ve uygulamalarda bulunmazlar, psikolojik tacizin oluşmasını önleyici tedbirler alırlar.

3. ETİK KURALLAR

Temel İlkeler

Tedarikçiler, tüm faaliyetlerini aşağıdaki temel ilkeler doğrultusunda yürütür:

- Dürüstlük ve doğruluk değerlerinin işe yansıtılması,

- Alçak gönüllü, saygılı ve karşılıklı anlayış içinde olunması,

- Eylem ve söylemlerin tutarlı ve açık olması,

- Maliyet bilinci (israftan kaçınma) ve verimlilik hedefiyle çalışılması,

- Müşteri ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanması,

- Misyona uygun biçimde ve vizyonu yakalamak hedefiyle çalışılması,

- Kurumsal kimliğini ve itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınılması.

- Çalışmalarında ilgili mevzuat düzenlemelerine uyulması

- Yetkinliklerin ve hizmet kalitesinin sürekli geliştirilmesi

- Kurum aidiyeti ve kurumsallık ruhunun benimsenmesi,

- Yaratıcılığın, farklı fikirlerin, ortak aklın, takım ruhunun, olaylar karşısında esnek düşünebilmenin ve davranabilmenin teşvik edilmesi,

- Faaliyetlerin çevreye zarar vermeyecek şekilde yürütülmesi,

- İş sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik düzenlemelere uyma ve gerekli tedbirlerin alınması

Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

Tedarikçiler tarafından ASELSAN’dan alınmış belge, ticari veya teknik bilgileri gizlilik esası doğrultusunda saklar.

Tedarikçiler, ASELSAN hakkında sahip olduğu ve olacağı gizlilik niteliği olan tüm belge, tasarım, proje, bilgi ve malumatları şirket sırrı kabul eder ve her ne şekil ve surette olursa olsun sözleşmelerde aksi belirtilmediği sürece üçüncü şahıslara açıklamaz veya kullanımına sunmazlar.

Tedarikçiler, rekabet avantajı sağlayan bütün bilgi, yöntem veya sanayi alanında henüz bilinmeyen fikir, uygulama, buluş, tasarım, ürün veya benzerlerini gizli tutar, ASELSAN’ın yazılı onayı olmaksızın ve sözleşmelerle izin verilmediği sürece üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmazlar.

Çıkar Çatışması

Tedarikçiler, ASELSAN ile uyumsuzluk, haksız rekabet ya da çıkar çatışması yaratan eylemlerden kaçınırlar, menfaat sağlamak amacıyla ASELSAN’ın bilgi, belge, her türlü alt yapı desteği gibi varlıklarını kendi yararına kullanmazlar.

İş Kayıtları

Tedarikçiler, işle ilgili tüm bilgileri doğru bir şekilde, geçerli mevzuat düzenlemelerine tam uyum içinde oluştururlar, kaydederler ve saklarlar. Düzenleyici kurum veya kuruluş temsilcileriyle ve resmi yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerde dürüst ve açık sözlü olurlar. Ayrıca şirketin sürekliliği adına ihtiyaç duyulan belgelerde (kalite, eğitim, üretim vb.) kesinlikle sahtecilik ve uygunsuzluk yapmazlar.

Üçüncü Taraflarla İlişkiler

Tedarikçiler anlaşma yapacağı kuruluşları, bayileri, iş ortaklarını, tedarikçilerini ve temsilcilerini, müşterilerine en iyi hizmeti sunacak şekilde, ASELSAN’ın çıkarlarını ön planda tutarak, şeffaflık, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerine uygun yöntemlerle değerlendirir ve seçer.

Hediye Almak ve Vermek

Ticari gelenek ve promosyon niteliğindeki malzemeler dışında ve asgari ücretin dörtte biri değerini aşmayan kalem, takvim ajanda gibi hediyeler hariç olmak üzere, bir usulsüzlüğün varlığı izlenimine sebep oluşturan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek hediyeler ve varlıklar tedarikçi tarafından gönderilmezler veya kabul edilmezler

Emanet Varlıklar

Tedarikçiler, ihtiyaçlar doğrultusunda ASELSAN tarafından üretim veya test amaçlı olarak kendilerine emanet edilen kalıp, el aleti, ekipman, alt malzeme vb. türündeki varlıkları korur ve ASELSAN hizmetleri dışında kişisel amaçları veya üçüncü şahısların kişisel çıkarları için kullanılmaması adına gerekli tedbirleri alırlar.

Malzeme Kullanımı

Tedarikçiler, sahte/kopya malzeme ile hatalı/kusurlu ve raf ömrü dolmuş malzeme ve kimyasalları asla kullanmazlar. Bu malzemelerin kullanımı nedeniyle oluşacak tüm ilave maliyetler, kayıplar veya cezalar ilgili tedarikçiler tarafından tazmin edilirler.

Sosyal Medya Kullanımı

Tedarikçiler, sosyal medya üzerinden ırk, etnik veya ulusal köken, cinsiyet veya cinsel kimlik, cinsel yönelim, yaş, din, engellilik ve yasal olarak korunan herhangi bir statüdeki kişi veya gruba rahatsız edici şekilde yaklaşan, taciz eden, ayrımcılık yapan, karalayan, küçük düşüren, yalan veya tehdit içerikli mesajlar yayınlamazlar.

Tedarik Zinciri

Tedarikçiler, birlikte çalışacakları tedarikçilerin seçiminde ve tedarikçilere karşı gösterilen tavırda ayrımcılık yapmama ilkesine uyar, kendi tedarikçilerinin de tüm bu Etik Kurallara uymasını sağlamak için makul çaba gösterir.

4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Tedarikçiler; İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki yasal düzenlemelere uyarlar, çalışanlarının ve ziyaretçilerinin iş sağlığı ve güvenliği sorumluluğuna riayet ederler. Etkin bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini uygulayarak güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluştururlar, çalışanları ve ziyaretçilerinin maruz kalabileceği tehlikeleri kontrol altına alırlar, kazalar ve iş yerinden kaynaklanan hastalıklara karşı mümkün olan en iyi önlemleri alırlar. Çalışanlarına eğitim imkânları sağlayarak iş sağlığı ve güvenliği önlemleri konusunda eğitildiklerinden ve belirlenen tedbirleri uyguladıklarından emin olurlar.

5. ÇEVRE

Tedarikçiler, çevreyi korumak için sosyal sorumluluğunun farkında olurlar ve aktif olarak uluslararası standartlara uygun bir çevre yönetimi sistemi kurarlar veya kullanırlar. Çevre mevzuatını düzenli olarak takip ederler ve mevzuata uyarlar. Çevrenin kirletilmesini en aza indirmek ve çevrenin korunması amacıyla sürekli gelişim sağlarlar ve bu bilinci tüm çalışanlarına yayarlar.

İŞ ETİĞİ UYGULAMA PRENSİPLERİ

ASELSAN, tedarikçilerinin iş etiği kurallarına uyumunu tetkik edebilir veya bu kontrolü yapmak üzere bir üçüncü şahıs görevlendirebilir. ASELSAN’ın, tüm bu kurallara yönelik bir ihlal olması halinde, tedarikçisi ile olan ilişkisini tazminatsız derhal sonlandırma hakkı saklıdır.

ASELSAN, Tedarikçi İş Etiği ve Davranış Kuralları’na ve yasalara aykırı veya bu kurallarla çelişen şekilde davranan herhangi bir tedarikçisinin çalışanının uzaklaştırılmasını talep edebilir veya ilgili tedarikçisiyle olan tüm işbirliğini kesebilir.